Salgs- & leveringsbetingelser

1. Generelt
Som betegnelse for LKS – Aps anvendes efterfølgende betegnelsen “Sælger”.
Hvor intet andet er skriftligt accepteret af Sælger, gælder nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser, dog under forbehold for sædvanlige force majeure – forhold udenfor Sælgers kontrol – herunder strejke- og lockout-klausuler. Data i tilbud, brochurer og tegninger er kun vejledende og uden forbindende for sælger, medmindre skriftlig bekræftelse heraf foreligger fra Sælger.

2. Priser
Alle priser er ekskl. moms, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Hvor intet er anført, omfatter prisen levering på den af køber anviste adresse.
Er tilbudsprisen angivet med kursforbehold, vil kursregulering blive foretaget, såfremt kursen på de respektive faktureringstidspunkter afviger mere end +/- 2¼ % fra kursen på tilbudsdagen.
Hvor intet andet er anført, gælder kursreguleringen for 80 % af faktureringsbeløbet ekskl. moms.
Skal købers betaling i henhold til aftalen erlægges i rater, beregnes kursudsvinget på tidspunktet for de enkelte raters forfalds tidspunkter. Kursreguleringen for alle rater beregnes da i forbindelse med slutfakturaen. Eventuel kursregulering for slutfakturaen sker efterfølgende ved særskilt faktura, som en del af den samlede betaling for leverancen.

3. Tilbudets gyldighed
Tilbudet er gyldigt i 30 dage fra tilbudets datering, medmindre andet er anført.
Tilbudet er afgivet under forudsætning af, at køber kan kreditforsikres på normale vilkår.

4. Leveringstid
Det i tilbudet anførte leveringstidspunkt er tidspunktet for udstyrets ankomst til den af køber anviste adresse.
Sælger er ikke forpligtet til at erstatte nogen form for tab som følge af overskreden leveringstid. Overskridelse af leveringstiden med op til 21 dage betragtes som rettidig levering.

5. Levering
Leveringen anses for sket, når udstyret er afleveret på den af køber anviste adresse.

6. Leverancens omfang

Leverancen omfatter det i tilbudet, på ordren eller fakturaen beskrevne materiel.
Det leverede er beskrevet i tilbudet, på ordren eller fakturaen samt i de udleverede brochurer og tegninger. Sælger har intet ansvar for, hvorvidt det leverede opfylder købers behov, medmindre dette særskilt er aftalt.

7. Betalinger
Såfremt betalingen sker senere end på det i tilbudet, på ordren eller på fakturaen anførte forfaldtidspunkt, beregnes rente efter rentelovens regler med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af p.t. 8 % p.a. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen eller foretage modregning i anledning af eventuelle indsigelser eller modfordringer, som ikke skriftligt er anerkendt af sælger.

8. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det leverede forbliver hos Sælger, indtil den fulde betaling for leverancen er erlagt.

9. Reklamation
Reklamation skal ske straks og skal være Sælger i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse. Reklamationen skal være skriftlig og tydeligt angive, hvilke mangler der påberåbes, hvilken faktura varen er leveret på eller med angivelse af varenummer og serienummer.

Såfremt køber senere vil påberåbe sig efterfølgende opståede mangler, skal reklamation her ligeledes ske straks og være Sælger i hænde senest 8 dage efter manglens konstatering. Reklamationen skal være skriftlig og tydeligt angive, hvilke mangler der påberåbes og tillige indeholde oplysning om fakturanummer samt vare- og serienummer.
Såfremt ovennævnte reklamationsfrist og rutine ikke overholdes, bortfalder sælgers garantiforpligtelse.

10. Mangler og afhjælpning i garantiperioden
Vareprøver, kataloger o. lign. skal kun anses for at angive varens farve, mål og kvalitet m.v. tilnærmelsesvis, hvorfor kun væsentlige og for køber uforudsigeligt store afvigelser herfra kan betragtes som mangler ved varen.
I 6 mdr. efter leveringen afholder Sælger udgifter til udbedring af materiale eller fabrikationsfejl. For brugt udstyr ydes ingen garanti, med mindre andet er skriftligt aftalt. Garantien dækker ombytning af defekte dele behæftet med fabrikationsfejl. Arbejdsløn til udskiftning af dele er ikke inkluderet.
På anlæg, hvor der er indgået serviceaftale og udført mindst eet årligt serviceeftersyn (for anlæg installeret i EDB serverrum og andre vitale installationssteder dog minimum 2 årlige eftersyn) ydes 2 års garanti, såfremt serviceaftalen er tegnet samtidigt med installation og at serviceeftersyn er udført af LKS – Aps.

Garantien dækker ikke almindelig slitage og bortfalder, såfremt tredjemand uden Sælgers tilladelse gør indgreb i leveret udstyr. Bortset fra pligten til at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl har Sælger intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. Sælger hæfter således aldrig for driftstab eller andet indirekte tab.
Konstateres materiale- eller fabrikationsfejl ved en del af anlægget, indebærer dette ikke en forlængelse af garantiperioden for hele anlægget.
Garantileverancer sker franko i Danmark.
Ved reklamation skal der på forlangende udfyldes reklamationsskema med oplysning om modelbetegnelse, serienummer, fakturadato og nummer på købet, installationsdato hos kunde dokumenteret med kopi af faktura, kundens adresse, installationsadresse og ved udvidet garanti tillige dokumentation for udført serviceeftersyn.
Ved berettigede mangelreklamationer kan Sælger efter eget valg foretage udbedring eller omlevering eller tilbyde køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber er ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning af nogen art, såfremt Sælger inden rimelig tid afhjælper eller tilbyder afslag i prisen.
Ønsker Sælger varen tilbagesendt med henblik på ombytning eller afhjælpning, sker forsendelsen for Sælgers regning og for købers risiko og returnering kan kun finde sted med oplysning returautorisationsnummer (RA-nummer), som oplyses ved aftale om returnering. Varer, der returneres uden RA-nummer, vil blive betragtet som serviceopgave og vil blive håndteret efter regning.
Erstatning for mangler kan aldrig overstige den enkelte vares fakturapris.

11. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for personskader og skade på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller tredjemand.
I det omfang Sælger bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset efter foranstående regler. Det samme gælder i det omfang køber eller købers folk ved fejl eller forsømmelse har medvirket til skadens indtræden eller har forøget dens omfang.
Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav overfor køber pga. produktskade, skal Sælger straks underrettes herom, dersom køber ønsker at forbeholde sig et regreskrav mod Sælger.

12. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk rets almindelige retsregler og med Sælgers hjemsted i Kolding, som værneting.

Skriv til os

70205609